Резервация Резервация на апартамент в Кранево Затвори

Политика за защита на личните данни Кранево Апартаменти

Апартаменти Кранево

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ и обхват

Кранево Апартаменти е доставчик на туристически услуги и като такъв е администратор на лични данни. Дружеството обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните, като осигурява спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), приложимото европейско законодателство (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и свързани с него документи), подзаконовите нормативни актове относно защитата на личните данни, нормативната уредба в областта на туристическия отрасъл и на създадената вътрешна нормативна уредба за работа с лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни на Кранево (Политиката) определя основните принципи и правила, свързани с обработването на лични данни, правата на субектите на данни, задълженията и отговорността на Кранево, като администратор на данни, съответно на служителите му, като оператори на данни, функциите на длъжностното лице по защита на личните данни и поддържаните от Кранево регистри на лични данни.

Политиката е част от цялостна система от вътрешни документи, технически и организационни мерки, които Кранево прилага, с цел да гарантира, че неговите служители, консултанти и всички други физически и юридически лица, които чрез възлагане, обработват лични данни, от името на Кранево, стриктно ще спазват изискванията на приложимото европейско и национално законодателство и на вътрешните правила, като по този начин ще гарантират правото на физическите лица на защита на личните им данни.

Принципът за защитата на личните данни е един от принципите на етично и бизнес поведение, към които Кранево се придържа. Този принцип е възприет в Етичния кодекс на дружеството, приет с Решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 14 от 18.10.2020 година. Спазването на принципа за защита на личните данни е задължение и отговорност на всеки служител и се споделя от всички структурни звена и йерархични нива в Кранево. Настоящата политиката развива този принцип в конкретни правила и цели да подпомогне служителите в тяхната ежедневна работа с лични данни, така че да се избегне неговото нарушение.

Нарушението на сигурността на личните данни може да доведе до висок риск за правата на засегнатите физическите лица и да има значителни негативни последици, както за Кранево и нейните акционери, така и за нейните служители, нарушили изискванията на приложимата вътрешна и външна нормативна уредба. Поради това всяко неспазване на тази Политика се третира като сериозно нарушение и действие, което уронва престижа на Кранево и подкопава доверието в нея.

Лични данни, които Кранево обработва:

1. Лични данни, които са предоставени от субектите на данни
Кранево обработва лични данни, които са предоставени от субекта на данните чрез заявление, договор, чрез друг документ по инициатива на лицето, с цел изпълнение на дейност, поискана от субекта на данни, или във връзка с упражняване на права.

2. Лични данни, които не са предоставени от субектите на данни
В предвидените от закона случаи и когато това е свързано със законови задължения на Кранево, в качеството му на субект на гражданското и търговското законодателство, то обработва лични данни на лица, които получава от съответните компетентни държавни органи или от други дружества.

3. Лични данни, в зависимост от вида на данните (специални категории лични данни)

Кранево не обработва специални категории лични данни, с изключение на:

  • данни за здравословното състояние на своите служители, във връзка с изпълнение на законови изисквания, при тяхното назначаване, за целите на трудовата медицина и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с упражняване на правата им при временна неработоспособност и във връзка с упражняване на правата им при трайно намалена работоспособност;
  • данни за здравословното състояние на потребители на туристически услуги, предоставени от тях в изпълнение на договорни изисквания за упражняване на права, предпочитания и интереси.

Къде се намираме?

Нашите вили Амфора и Валентина са разположени на от 350м до 600м от плажната ивица, сгушени сред зеленината и спокойствието на курортното селце Кранево. Планирайте вашето бягство от градската глъч и рутината на ежедневието.

Повече на контакти

Направете Резервация При Нас Сега!

Планирайте Вашата Ваканция на море в Кранево с KRANEVO APARTMENTS. Резервирайте сега и ние ще се свържем с Вас за потвърждение на резервацията Ви!

Данни на фирмите

ВИЛА АМФОРА, собственост на АТМАДЖОВИ ООД
Булстат BG124624920, с.Кранево, ул. Ропотамо 15
МОЛ: ВАЛЕНТИНА АТМАДЖОВА
Банкова сметка: BG63UNCR70001523091481

ВИЛА ВАЛЕНТИНА, собственост на ЕТ ДАСА ВАЛЕНТИНА АТМАДЖОВА
Булстат BG103080465, гр.Варна, ул. Оборище 38
МОЛ: ВАЛЕНТИНА АТМАДЖОВА
Банкова сметка: BG94UNCR70001522803027

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • * Ценоразпис на нощувките *
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.